npm packagecordova-plugin-alipay-v2 (npm package)

a cordova plugin, a JS version of Alipay SDK(20190718211148)


GitHub repos using cordova-plugin-alipay-v2 (showing top 100 with most stars)

#GitHub repo nameStars
1shiguanghuxian/ionic-pay3
2suzhen2016/xnjz2
3ggcer/bs2
4cwg31825/project-aita22
5yanqiuming/-1
6xiazhaowei/shopping1
7shiLiangGit/superApp1
8qichangjun/xinan1
9phoenix110/superApp1
10louisasea999/FacePay1
11YP1104/ionic-demo1
1218883385270/shopping1